手机版 | QQ登录 | 登录 | 注册 | 留言 | 加收藏
当前位置: 首页 > 小学课本 > 小学语文 > 一年级语文 > 正文 爱学海 > 一年级语文 > 正文

【小学语文】部编版一年级下册我会认生字表(406个生字带拼音、组词)

2022-06-15         iXueHai.cn     爱学海 字体 - 小  + 大  纠错指正

部编版一年级下册我会认生字表

(406个生字带拼音、组词)

1、霜shuāng(秋霜)(冰霜)
2、吹chuī(吹气)(吹风)
3、落luò(落下)(落叶)
4、降jiàng(降落(下降)
5、飘piāo(飘落)(飘下)
6、游yóu(游泳)(旅游)
7、池chí(池塘)(池水)
8、入rù(加入)(出入)
9、姓xìng(姓氏)(百姓)
10、氏shì(氏族)(姓氏)
11、李lǐ(李树)(李子)
12、张zhāng(张开)(张大)
13、古gǔ(古今)(古诗
14、吴wú(吴国)(东吴)
15、赵zhào(赵国)(完璧归赵)
16、钱qián(钱包)(金钱)
17、孙sūn(子孙)(儿孙)
18、周zhōu(周全)(周日)
19、王wáng(王子)(王后)
20、官guān(做官)(五官)
21、清qīng(清水)(清白)
22、晴qíng(晴天)(晴空)
23、眼yǎn(眼镜)(眼睛)
24、睛jīng(眼睛)(目不转睛)
25、保bǎo(保护)(保养)
26、护hù(护士)(护卫)
27、害hài(害怕)(害虫)
28、事shì(事情)(故事
29、情qíng(友情)(事情)
30、请qǐng(请问)(请求)
31、让ràng(让开)(让座)
32、病bìng(病人)(生病)
33、相xiāng(相同)(相遇)
34、遇yù(遇见)(遇到)
35、喜xǐ(喜爱)(喜欢)
36、欢huān(欢乐)(欢快)
37、怕pà(害怕)(不怕)
38、言yán(语言)(发言)
39、互hù(互相)(互助)
40、令lìng(命令)(口令)
41、动dòng(动人)(动作)
42、万wàn(万里)(千万)
43、纯chūn(纯洁)(纯白)
44、净jìng(干净)(纯净)
45、阴yīn(阴天)(光阴)
46、雷léi(雷电)(雷雨)
47、电diàn(电视)(电话)
48、阵zhèn(阵雨)(一阵)
49、冰bīng(冰天雪地(结冰)
50、冻dòng(冰冻)(冷冻)
51、夹jiā(夹菜)(夹住)
52、吃chī(吃饭)(好吃)
53、忘wàng(忘记(遗忘)
54、井jǐng(井口)(井水)
55、村cūn(农村(山村)
56、叫jiào(叫声)(叫好)
57、毛máo(皮毛)(毛发)
58、主zhǔ(主要)(主人)
59、席xí(凉席)(主席)
60、乡xiāng(乡村)(乡亲)
61、亲qīn(亲人(亲热)
62、战zhàn(战士)(战场)
63、士shì(士兵)(勇士)
64、面miàn(面前)(面条)
65、想xiǎng(想念(思想)
66、告gào(告诉)(告别)
67、诉sù(诉苦)(告诉)
68、路lù(马路)(走路)
69、京jīng(北京)(南京)
70、安ān(安全)(平安)
71、门mén(门口)(开门)
72、广guǎng(广场)(广大)
73、非fēi(非常)(是非)
74、常cháng(经常)(往常)
75、壮zhuàng(壮丽)(壮观)
76、观guān(观看)(观赏)
77、接jiē(迎接)(接着)
78、觉jiào(睡觉)(午觉)
79、再zài(再见)(再次)
80、做zuò(做事)(做梦)
81、各gè(各位)(各种)
82、种zhǒng(种子)(各种)
83、样yàng(样子)(一样)
84、梦mèng(梦想)(美梦)
85、伙huǒ(同伙)(伙伴)
86、伴bàn(陪伴)(相伴)
87、却què(盛情难却)(退却)
88、趣qù(有趣)(趣味)
89、这zhè(这里)(这边)
90、太tài(太好)(太阳)
91、阳yáng(阳光)(太阳)
92、道dào(道路)(道理)
93、送sòng(送给)(欢送)
94、忙máng(连忙)(帮忙)
95、尝cháng(品尝)(尝试)
96、香xiāng(香气)(香甜)
97、甜tián(甜美)(香甜)
98、温wēn(温暖)(温和)
99、暖nuǎn(暖和)(暖气)
100、该gāi(应该)(不该)
101、颜yán(颜色)(颜料)
102、因yīn(因为)(因果)
103、辆liàng(一辆车 )(车辆)
104、匹pǐ(马匹(一匹马)
105、册cè(一册书)(书册)
106、支zhī(一支笔)(几支)
107、铅qiān(铅笔)(铅球)
108、棵kē(一棵树)(几棵)
109、架jià(一架飞机)(书架)
110、块kuài(土块)(冰块)
111、捉zhuō(捉虫)(捕捉)
112、急jí(着急)(焦急)
113、直zhí(直接)(直线)
114、河hé(小河)(河水)
115、行xíng(行走)(行李)
116、死sǐ(生死)(死亡)
117、信xìn(写信)(信心)
118、跟gēn(跟从)(跟随)
119、忽hū(忽然)(忽视)
120、喊hǎn(叫喊)(呼喊)
121、身shēn(身体)(全身)
122、只zhǐ(只好)(只有)
123、窝wō(鸟窝)(鸡窝)
124、孤gū(孤独)(孤单)
125、单dān(单独)(单人)
126、种zhòng(种树)(种植)
127、都dōu(全都)(都是)
128、邻lín(邻居)(相邻)
129、居jū(居住)(居然)
130、招zhāo(招收)(招手)
131、呼hū(呼喊)(招呼)
132、静jìng(安静)(平静)
133、乐lè(欢乐)(快乐
134、怎zěn(怎么)(怎样)
135、独dú(单独)(独自)
136、跳tiào(跳绳)(跳高)
137、绳shéng(绳子)(跳绳)
138、讲jiǎng(讲话)(演讲)
139、得děi(总得)(就得)
140、羽yǔ(羽毛)(羽翼)
141、球qiú(篮球)(足球)
142、戏xì(唱戏)(游戏)
143、排pái(排队)(排球)
144、篮lán(篮筐)(篮子)
145、连lián(连接)(连线)
146、运yùn(运动)(运气)
147、夜yè(黑夜)(夜晚)
148、思sī(思念)(思考)
149、床chuáng(起床)(木床)
150、光guāng(发光)(光明)
151、疑yí(怀疑)(疑心)
152、举jǔ(举手)(举高)
153、望wàng(看望)(希望)
154、低dī(低头)(低下)
155、故gù(故乡)(故事)
156、胆dǎn(大胆)(胆量)
157、敢gǎn(敢于)(勇敢)
158、往wǎng(往前)(向往)
159、外wài(外面)(外国)
160、勇yǒng(勇敢)(勇气)
161、窗chuāng(窗户)(窗口)
162、乱luàn(杂乱)(胡乱)
163、偏piān(偏爱)(偏心)
164、散sàn(散开)(分散)
165、原yuán(原来)(草原)
166、像xiàng(好像)(像样)
167、微wēi(微笑)(细微)
168、端duān(端水)(端正)
169、粽zàng(粽子)(肉粽)
170、节jié(节日)(过节)
171、总zǒng(总是)(总共)
172、米mǐ(大米)(米饭)
173、间jiān(中间)(房间)
174、分fēn(分开)(分别)
175、豆dòu(大豆)(红豆)
176、肉ròu(猪肉)(牛肉)
177、带dài(带鱼)(带领)
178、知zhī(知道)(知己)
179、据jù据说)(根据)
180、念niàn(思念)(想念)
181、虹hóng(彩虹)(虹膜)
182、座zuò(座位)(让座)
183、提tí(提水)(提前)
184、浇jiāo(浇水)(浇花)
185、洒sǎ(洒水)(泼洒)
186、挑tiāo(挑水)(挑选)
187、兴xìng(高兴)(兴趣)
188、拿ná(拿走)(拿起)
189、镜jìng(镜子)(明镜)
190、照zhào(关照)(照看)
191、千qiān(千山万水(千家万户)
192、裙qún(裙子(花裙)
193、眉méi(眉毛)(画眉)
194、鼻bí(鼻子)(鼻腔)
195、嘴zuǐ(嘴巴)(张嘴)
196、脖bó(脖子)(鸭脖)
197、臂bì(手臂)(臂力)
198、肚dù(肚子)(肚皮)
199、腿tuǐ(鸡腿)(小腿)
200、脚jiǎo(赤脚)(手脚)
201、蜻qīng(蜻蜓)(蜻蜓点水)
202、蜓tíng(蜻蜓)
203、迷mí(迷路)(迷失)
204、藏cáng(捉迷藏)(躲藏)
205、造zào(造纸)(建造)
206、蚂mǎ(蚂蚁)(蚂蝗)
207、蚁yǐ(蚂蚁)(蚁后)
208、食shí(食物)(食品)
209、粮liáng(粮食)(粮草)
210、蜘zhī(蜘蛛)(蜘蛛网)
211、蛛zhū(蜘蛛)(蛛丝马迹)
212、网wǎng(蛛网)(上网)
213、圆 yuán(团圆)(圆形)
214、严yán(严格)(严寒)
215、寒hán(寒假)(寒冷)
216、酷kù(冷酷)(残酷)
217、暑shǔ(暑假)(酷暑)
218、凉liáng(冰凉)(凉水)
219、晨chén(早晨)(清晨)
220、细xì(细小)(仔细)
221、朝zhāo(朝夕)(朝霞)
222、霞xiá(彩霞)(晚霞)
223、夕xī(夕阳)(除夕)
224、杨yáng(杨树)(白杨)
225、操cāo(操场)(做操)
226、场chǎng(球场)(场地)
227、拔bá(拔牙)(拔萝卜)
228、拍pāi(拍球)(拍手)
229、跑pǎo(跑步)(奔跑)
230、踢tī(踢球)(踢毽子)
231、铃líng(铃铛)(铃声)
232、热rè(热闹)(火热)
233、闹nào(闹事)(热闹)
234、锻duàn(锻炼)(锻造)
235、炼liàn(锻炼)(炼铁)
236、体tǐ(体育)(身体)
237、之zhī(之前)(千里之外)
238、初chū(初一)(起初)
239、性xìng(性格)(个性)
240、善shàn(善良)(友善)
241、习xí(习惯)(学习)
242、教jiào(教师)(教室)
243、迁qiān(变迁)(拆迁)
244、贵guì(富贵)(昂贵)
245、专zhuān(专家)(专门)
246、幼yòu(幼儿)(幼小)
247、玉yù(宝玉)(美玉)
248、器qì(木器)(器官)
249、义yì(意义)(主义)
250、饭fàn(吃饭)(午饭)
251、能néng(能力)(能够)
252、饱bǎo(吃饱)(饱和)
253、茶chá(喝茶)(茶叶)
254、泡pǎo(泡茶)(水泡)
255、轻qīng(年轻)(轻重)
256、鞭biān(鞭炮)(鞭子)
257、炮pào(大炮)(炮火)
258、首shǒu(首都)(首领)
259、踪zōng(失踪)(踪迹)
260、迹jì(古迹)(痕迹)
261、浮fú(漂浮)(飘浮)
262、萍píng(浮萍)(萍水相逢)
263、泉quán(泉水(山泉)
264、流liú(水流)(流过)
265、爱ài(友爱)(关爱)
266、柔róu(柔软)(温柔)
267、荷hé(荷花)(荷叶)
268、露lù(露水)(露出)
269、角jiǎo(角落)(边角)
270、珠zhū(珍珠)(水珠)
271、摇yáo(摇手)(摇船)
272、躺tǎng(躺下)(躺椅)
273、晶jīng(水晶)(亮晶晶)
274、停tíng(停止)(停下)
275、机jī(飞机)(机器)
276、展zhǎn(展示)(展开)
277、透tòu(透气)(透明)
278、翅chì(翅膀)(鸡翅)
279、膀bǎng(翅膀)(肩膀)
280、唱chàng(唱歌)(演唱)
281、朵duǒ(一朵花)(花朵
282、腰yāo(弯腰)(腰包)
283、坡pō(山坡)(上坡)
284、沉chén(下沉)(沉迷)
285、伸shén(伸手)(伸出)
286、潮cháo(潮水)(潮湿)
287、湿shī(潮湿)(湿气)
288、呢ne(你呢)(他呢)
289、空kòng(空地)(有空)
290、闷mēn(闷热)(很闷)
291、消xiāo(消息)(消失)
292、息xī(休息)(消息)
293、搬bān(搬家)(搬走)
294、响xiǎng(响声)(响亮)
295、棍gùn(棍棒)(棍子)
296、汤tāng(喝汤)(汤水)
297、扇shàn(扇子)(风扇)
298、椅yǐ(桌椅)(椅子)
299、萤yíng(流萤)(萤火虫)
300、牵qiān(牵牛花)(牵挂)
301、织zhī(织女)(织布)
302、斗dǒu(北斗星)(烟斗)
303、具jù(玩具)(具体)
304、次cì(一次)(每次)
305、丢diū(丢失)(丢人)
306、哪nǎ(哪里)(哪边)
307、新xīn(新旧)(新年)
308、每měi(每天)(每个)
309、平píng(平安)(水平)
310、她tā(她们)(她的)
311、些xiē(一些)(有些)
312、仔zǐ(仔细)(仔鸡)
313、检jiǎn(检查)(检验)
314、查chá(查看)(检查)
315、所suǒ(所以)(厕所)
316、钟zhōng(闹钟)(钟爱)
317、元yuán(元旦)(元宵)
318、迟chí(迟到)(迟早)
319、洗xǐ(清洗)(洗手)
320、背bēi(背包)(背着)
321、刚gāng(刚才)(刚好)
322、叹tàn(叹气)(叹息)
323、共gòng(一共)(总共)
324、汽qì(汽车)(汽水)
325、决jué(决定)(决心)
326、定dìng(一定)(肯定)
327、已yǐ(已经)(已知)
328、经jīng(经过)(已经)
329、物wù(动物)(植物)
330、虎hǔ(老虎)(白虎)
331、熊xióng(黑熊)(狗熊)
332、通tōng(通过)(通车)
333、注zhù(注意)(注明)
334、意yì(意义)(意思)
335、遍biàn(一遍)(走遍)
336、百bǎi(成百上千)(一百)
337、舌shé(舌头)(舌尖)
338、鬼guǐ(小鬼)(鬼怪)
339、脸liǎn(脸蛋)(洗脸)
340、准zhǔn(准备)(准时)
341、第dì(第一)(第几)
342、猴hóu(猴子)(猴王)
343、结jiē(结果)(结实)
344、掰bāi(掰开)(掰下)
345、扛káng(扛起)(扛包)
346、满mǎn(满意)(满足)
347、扔rēng(扔掉)(扔下)
348、摘zhāi(摘下)(采摘)
349、捧pěng(捧起)(捧着)
350、瓜guā(西瓜)(瓜果)
351、抱bào(怀抱)(拥抱)
352、蹦bèng(蹦跳)(蹦床)
353、追zhuī(追赶)(追求)
354、吵chǎo(争吵)(吵闹)
355、胖pàng(肥胖)(长胖)
356、岁suì(岁月)(岁数)
357、现xiàn(现在)(实现)
358、票piào(邮票)(电影票)
359、交jiāo(交换)(上交)
360、弓gōng(弓箭)(拉弓)
361、甘gān(甘心)(甘甜)
362、棉mián(棉花)(棉衣)
363、娘niáng(大娘)(姑娘)
364、治zhì(医治)(治病)
365、燕yàn(燕子)(飞燕)
366、别bié(别人)(告别)
367、干gàn(干活)(能干)
368、然rán(然后)(突然)
369、奇qí(奇怪)(好奇)
370、颗kē(一颗枣)(颗粒)
371、瓢piáo(瓢虫)(瓢泼)
372、碧bì(碧绿)(碧波)
373、吐tǔ(吐气)(谈吐)
374、啦la(来啦)(好啦)
375、咕gū(咕咚)(咕噜)
376、咚dōng(咚咚响)(咕咚)
377、熟shú(熟人)(成熟)
378、掉diào(掉下)(扔掉)
379、吓xià(吓人)(惊吓)
380、鹿lù(梅花鹿)(小鹿)
381、逃táo(逃跑)(逃走)
382、命mìng(生命)(命运)
383、象xiàng(大象)(象群)
384、野yě(野生)(野人)
385、拦lán(拦住)(阻拦)
386、领lǐng(带领)(领导)
387、壁bì(墙壁)(壁虎)
388、墙qiáng(墙角)(围墙)
389、蚊wén(蚊子)(蚊蝇)
390、咬yǎo(咬断)(咬住)
391、断duàn(断开)(断裂)
392、您nín(您好)(您的)
393、拨bō(拨开)(拨打)
394、甩shuǎi(甩开)(甩掉)
395、赶gǎn(赶走)(赶快)
396、房fáng(房屋)(房间)
397、傻shǎ(傻瓜)(傻乎乎)
398、转zhuǎn(转弯)(转身)
399、卫wèi(保卫)(守卫)
400、刷shuā(刷子)(粉刷)
401、梳shū(梳头)(梳理)
402、巾jīn(毛巾)(纸巾)
403、擦cā(擦手)(擦门)
404、皂zhào(肥皂)(香皂)
405、澡zǎo(洗澡)(澡盆)
406、盆pén(脸盆)(水盆)

上一篇【小学语文】部编版一年级下册我会写生字表(217个生字带拼音、组词)

下一篇:没有了

  Copyright © 2019-2022 爱学海 ixuehai.cn 版权所有  |   关于爱学海 |  商标证书  |  投诉反馈 |  版权声明  |  公司简介 |  中采网 |   粤ICP备09029428号    
全屏阅读